Copyright © Jouda. All rights reserved.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Něco úvodem

Žádný soubor se nenachází na tomto webu , tudíž nelze ukládat vinu vývojáři za porušení autorských práv . Za nefunkční odkazy se omlouváme , ale nelze dodržet vše v pohotovosti.Před stažením se ujistěte že neporušujete žádná autorská práva , přečtě te si pravidla na www.czshare.cz. Soubory nemusí obsahovat dané názvy a soubory jenž stahujete.


1.Všeobecná ustanovení
1.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelem služeb na internetovém
serveru czshare.com je právnická osoba Enix Technologies s.r.o.,
sídlící na adrese Martinická 987/3, Praha 9 IČ 28307704 DIČ 28307704
(dále jen „Poskytovatel“).
1.2 Jako Uživatel se rozumí fyzická nebo právnická osoba, používající služby
Poskytovatele a která se zavázala k dodržování všeobecných podmínek užívání.
2.Služby, nabízené Poskytovatelem
Poskytovatel nabízí uživateli následující služby:
2.1 Poskytování úložného prostoru pro datové soubory, vlastněné uživatelem.
(dále jen „Uploadované soubory“)

2.2 Partnerský program
2.3 Komentáře a hodnocení Uploadovaných souborů
2.4 Aplikaci pro snadné nahrávání a stahování souborů - program Czshare manager 2.6 K Využívání služby, uvedené v bodě číslo 2.1 není nutná Registrace uživatele.
K Využívání služeb, uvedených v bodech číslo 2.2, 2.3, 2.4 je nutná Registrace
uživatele

2.7 Registrací uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů a souhlasem uživatele
se všeobecnými podmínkami užívání serveru Czshare.com
3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel se zavazuje chránit všechny osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.2 Není povinností Poskytovatele provádět dohled na obsah přenášených zpráv –
resp. ukládaných informací v souladu s § 6 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách
informační společnosti v platném znění, případně není Poskytovatel povinen
protiprávní obsah takových informací aktivně vyhledávat.
3.3 Poskytovatel je oprávněn informovat Uživatele o svých dalších službách, stejně
tak jako o službách obchodních partnerů, což Uživatel bere na vědomí.
3.4 Poskytovatel služby má oprávnění jakýkoliv soubor smazat, aniž by byl povinen
sdělit Uživateli důvod smazání.
3.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání, o čemž Uživatele
vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů před jejich změnou. Jestliže se
Uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na změnu podmínek nevyjádří, že s touto
změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou změnou podmínek vyjadřuje
souhlas. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání
dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu.
4.Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dále uvedenými podmínkami, souhlasí s nimi
a současně se zavazuje k jejich bezpodmíněnému dodržování včetně dodržování
příslušných platných právních předpisů a obecných pravidel užívání.
4.2 Uživatel se dále zavazuje, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo
dobré jméno Poskytovatele a nebude mu taktéž žádným jiným jednáním způsobena
jakákoliv jiná újma. 4.5 Uživatel se zavazuje, že nebude přenášet a shromažďovat informace s cílem jejich
zpřístupnění třetím osobám, čímž by mohlo dojít k protiprávnímu jednání,
sankcionovanému trestněprávními předpisy ČR, příp. ES nebo EU.
4.6 Uživatel se dále zavazuje, že nebude propagovat trestnou činnost jakéhokoliv
charakteru a nebude ji ani žádným způsobem krýt, podporovat, schvalovat nebo
nebude jakýmkoliv způsobem takové činnosti nápomocen.
4.7Uživatel bere na vědomí, že porušování autorských práv dalších osob stejně tak
jako jiných práv v oblasti duševního vlastnictví je protiprávním sankcionovaným
jednáním.
4.8 Dále Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za veškeré způsobené škody a
újmy, které přivodí Poskytovateli služby, případně třetím osobám, užíváním této
služby v rozporu s jejími podmínkami.
4.9 Uživatel se rovněž zavazuje k dodržování výše zmíněných podmínek užívání, což
je nutnou podmínkou legálního využívání poskytnutých služeb. Zneužití daných
podmínek užívání je nutno posuzovat za nedovolené používání poskytnutých služeb.
4.91 Pokud dojde Uživatel služby k důvodnému podezření, že jiný uživatel
poskytovaných služeb zneužívá těchto služeb k šíření obsahu protiprávního zaměření,
případně dochází-li k podezření z porušování autorských práv Uživatele, je Uživatel
oprávněn informovat o této skutečnosti Poskytovatele služeb.
 
Prohlášení o Cookies